Từ 1/12 cấm cửa doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào mảng "nhạy cảm"

Kể từ 1/12 tới đây, doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp sẽ có hiệu lực vào ngày 1/12/2015 tới đây.

Theo đó, Nghị định 91 quy định về việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp Nhà nước, Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp Nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong đó bao gồm đầu tư ra nước ngoài của DNNNtheo quy định tại Điều 28, Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất,kinh doanh tại doanh nghiệp.

Kể từ 1/12/2015, DNNN không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ DNNN có ngành nghề kinh doanh là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản).

Cụ thể, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

DNNN không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vựcbất động sản (trừ DNNN có ngành nghề kinh doanh là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản).

Bên cạnh đó, DNNN cũng không được góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công tychứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp doanh nghiệp Nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên mà không được Thủ tướng cho phép, phải tiến hành cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ vốn đã đầu tư theo quy định.

Nghị định cũng quy định, các đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực không được Thủ tướng cho phép vẫn không tiến hành cơ cấu lại các khoản đã đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, DNNN không được sử dụng tài sản do doanh nghiệp đang đi thuê hoạt động, đi mượn, nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán đại lý, ký gửi để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Nghị định cũng nêu rõ doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đã đầu tư, mọi biến động về tăng, giảm vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính để theo dõi giám sát.